Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
Świadczenia socjalne
Usługi dodatkowe

Rodzinne Niemcy

rodzinne niemcy

Wyrobienie SOFI

SOFI

Rodzinne Holandia

rodzinne holandia

Wniosek o wykazanie dochodów

Odzyskanie dochodow z Holandii

DRUK E 301/ PDU1

Odzyskanie dochodow z Holandii

Wykupienie emerytury w Holandii

Odzyskanie dochodow z Holandii

Rozliczenie Gewerbe

gewerbe

Dodatek do ubezpieczenia

Odzyskanie dochodow z Holandii

Urlopowe z SOKA - BAU

rodzinne niemcy

Holandia - usługi dodatkowe

Odzyskanie dochodow z Holandii

Wniosek o wykazanie dochodów

gewerbe
 
Zasiłek rodzinny (Kinderbijslag) w Belgii
 
Zasiłek rodzinny jest finansowym wsparciem przeznaczonym na wychowanie dziecka i zapewnienie mu stabilizacji. Świadczenie to jest wypłacane jednemu z rodziców lub opiekunów (najczęściej matce). O zasiłek rodzinny można starać się z chwilą podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Belgii.
Osoby, które pracują już jakiś czas na terenie Belgii, a nie wnioskowały jeszcze o zasiłek rodzinny, mogą to zrobić w każdej chwili. Zasiłek zostanie przyznany i wyrównany maksymalnie do 5 lat wstecz, od chwili podjęcia pracy na terenie Belgii.
 
Prawo do świadczenia rodzinnego
 
Osoby posiadające w Belgii status pracownika lub uprawnionego do pobrania jednego z zasiłków pracowniczych (bezrobotnego, chorobowego, emerytalnego lub inwalidzkiego) lub też prowadzą własną działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Belgii, niezależnie od narodowości, mają prawo do belgijskiego świadczenia rodzinnego.
 
Warunek:
Aby podlegać systemowi zabezpieczenia społecznego w Belgii, trzeba być zatrudnionym w tym kraju lub posiadać inny z wyżej wymienionych statusów uzyskany na podstawie wcześniejszego zatrudnienia w Belgii oraz mieć odprowadzane w tym kraju składki na ubezpieczenie społeczne ( osoby oddelegowane do pracy w Belgii oraz pracownicy sezonowi nie mają prawa do zasiłku rodzinnego w tym kraju).
 
Według Rozporządzenia Europejskiego rodzice dzieci mieszkających w innym niż Belgia kraju Unii Europejskiej, również mają prawo do zasiłku rodzinnego, jeśli spełnione są wszystkie inne warunki.
Jeśli przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego w innym kraju europejskim, to belgijski zasiłek rodzinny jest jedynie uzupełnieniem zasiłku zagranicznego. To znaczy, że w takiej sytuacji belgijski fundusz zasiłków rodzinnych wypłaca różnicę między zasiłkiem belgijskim a zagranicznym.
 
Osoby uprawnione do świadczenia rodzinnego
 
Co do zasady o zasiłek rodzinny występuje ojciec. Jeśli ojciec nie pracuje (na minimum pół etatu), wtedy o zasiłek rodzinny występuje matka. Okres choroby (z prawem do zasiłku chorobowego czy renty inwalidzkiej), okres bezrobocia (z prawem do zasiłku dla bezrobotnych) traktuje się jako okresy zatrudnienia.
Jeśli jedno z rodziców ma status pracownika pracującego na minimum pół etatu, a drugi rodzic ma status osoby prowadzącej działalność gospodarczą, to o zasiłek rodzinny występuje osoba ze statusem pracownika.
Jeżeli oboje rodzice mają status pracownika i pracują na minimum pół etatu, to o zasiłek rodzinny wnioskuje ojciec dziecka. Osoba nie będąca biologicznym rodzicem dziecka, ale pozostająca w związku z ojcem/matką dziecka, także ma prawo do zasiłku rodzinnego pod następującymi warunkami:
• mieszka pod jednym dachem z dzieckiem partnera/współmałżonka (wspólne zameldowanie)
• posiada jeden z wcześniej wymienionych statusów
•żaden z członków rodziny dziecka mających pierwszeństwo do ubiegania się o zasiłek rodzinny i mieszkających pod jednym dachem z dzieckiem lub pod innym adresem nie może ubiegać się o zasiłek rodzinny.
 
Do kiedy mogę otrzymywać zasiłek rodzinny?
 
• Do 18. roku życia dziecka. Prawo do tych świadczeń wygasa 31 sierpnia w roku, w którym dziecko kończy 18 lat.
• Do 21. roku życia dziecka niepełnosprawnego. Niepełnosprawne dziecko, z uznanym stopniem upośledzenia (minimum 66% - zgodnie z belgijskimi wytycznymi), ma prawo do zasiłku rodzinnego aż do momentu osiągnięcia wieku 21 lat. Niepełnosprawne dziecko może również pracować, zachowując prawo do zasiłku rodzinnego do 21. roku życia.
• Do 25. roku życia dziecka, które się uczy. Dzieci pomiędzy 18. a 25. rokiem życia, które uczą się w trybie dziennym, pod pewnymi warunkami zachowują prawo do zasiłku rodzinnego. Fundusz, wypłacający zasiłki dokładnie weryfikuje, do jakiej szkoły uczęszcza dziecko, w jakim trybie się uczy i ile zarabia.
 
Kwoty zasiłku rodzinnego
 
Podstawowe kwoty obowiązujące od 1 czerwca 2016:
• pierwsze dziecko - 92 €*
• drugie dziecko - 170 €
• trzecie i każde następne dziecko - 254 €
*84,43 euro na pierwsze dziecko osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Zasiłek jest podwyższany o dodatek wiekowy z chwilą ukończenia przez dziecko 6, 12 i 18 lat. Co roku w sierpniu wraz z zasiłkiem rodzinnym za miesiąc lipiec jest wypłacana premia szkolna. W niektórych sytuacjach zasiłek rodzinny może być podwyższony jeśli spełnione są określone warunki. Chodzi tu m.in. o zasiłek na dzieci niepełnosprawne, półsieroty i sieroty, na dzieci niepełnosprawnych rodziców, rodziców przebywających na zasiłku dla bezrobotnych (dłużej niż 6 miesięcy), na dzieci emerytów oraz osób samotnie wychowujących dzieci.
 
Wypłata świadczenia
 
Zgodnie z belgijskim prawem zasiłek rodzinny jest wypłacany matce dziecka. W przypadku kiedy dziecko jest pod faktyczną opieka innej osoby, ta właśnie osoba otrzymuje świadczenia. Wypłata tych świadczeń odbywa się na rachunek bankowy opiekuna (matki) lub za pośrednictwem czeku imiennego.
 
Zasiłek rodzinny na dziecko nie przebywające w Belgii
 
Jeśli dziecko przebywaj w innym kraju europejskim, osoba wnioskująca o zasiłek rodzinny otrzyma z belgijskiego funduszu zasiłków rodzinnych formularze typu E (E-401, E-402, E-405, E-411...). Te formularze muszą zostać wypełnione przez instytucje kraju, w którym przebywa dziecko (urząd gminy, szkoła, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej).
W związku z tym należy mieć wyjaśnioną sytuację zasiłku rodzinnego w Polsce.
W tym celu (jeśli jeszcze to nie zostało zrobione) należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Instytucja ta wystawia decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce i tą właśnie decyzję należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny w Belgii w odpowiednim Kinderbijslagfounds. Od kwietnia 2016 roku dotyczy to również decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku wychowawczego 500+.
Nie martw się! Jeśli będzie Ci się należeć rodzinne w Polsce to Belgowie wypłacą Kinderbijslag (pod warunkiem, że się należy), z tym, że pomniejszony o kwotę polskiego zasiłku rodzinnego i wychowawczego.
 
Czas oczekiwania Kinderbijslag
 
Nie można określić jednoznacznie ile czasu będzie trzeba oczekiwać na wypłatę zasiłku. Jest to spowodowane przede wszystkim przepływem informacji między Kinderbijslagfonds, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Polsce (dotyczy dzieci mieszkających w Polsce) oraz licznymi zapytaniami i ankietami ze strony Belgii. Należy się liczyć z tym, że trwa to szacunkowo około kilku miesięcy.
 
Krok po kroku
 
1. Zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia. Można je pobrać również klikając na przycisk poniżej "Dokumenty do pobrania" lub uzyskać w jednym z ponad 60 punktów obsługi w całej Polsce!
2. Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z wypełnioną ankietą, dołączoną kopią karty podatkowej i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
3. Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika lub zaznacz na ankiecie opcję płatności po rozliczeniu (szczegóły w cenniku usług).
 
Gotowe! Całą resztą zajmujemy się my dokładając wszelkich starań aby rozliczenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.
Oczekuj na korespondencję z Belgii – w przeciwieństwie do konkurencji podajemy adresy korespondencyjne naszych klientów, aby mogli mieć wgląd w przebieg rozliczenia!
 

 

Logowanie