Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
Świadczenia socjalne
Usługi dodatkowe

Rodzinne Niemcy

rodzinne niemcy

Wyrobienie SOFI

SOFI

Rodzinne Holandia

rodzinne holandia

Wniosek o wykazanie dochodów

Odzyskanie dochodow z Holandii

DRUK E 301/ PDU1

Odzyskanie dochodow z Holandii

Wykupienie emerytury w Holandii

Odzyskanie dochodow z Holandii

Rozliczenie Gewerbe

gewerbe

Dodatek do ubezpieczenia

Odzyskanie dochodow z Holandii

Urlopowe z SOKA - BAU

rodzinne niemcy

Holandia - usługi dodatkowe

Odzyskanie dochodow z Holandii

Wniosek o wykazanie dochodów

gewerbe
 
Zasiłek na dziecko w Norwegii
 
Do pobierania zasiłku rodzinnego uprawniona jest osoba legalnie pracujące i mające odprowadzane zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii, niezależnie od tego, czy dzieci mieszkają w tym kraju, czy poza jego granicami.
 
Uwaga!!!
Jeżeli jesteś pracownikiem delegowanym z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego do pracy w Norwegii oraz gdy pracodawca w kraju rodzinnym (tj. w Polsce) oddelegował Cię do pracy w Norwegii – nie jesteś uprawniony do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii. Dzieje się tak ponieważ pracujesz dla pracodawcy w kraju rodzinnym, przez co nadal podlegasz jego ubezpieczeniom społecznym.
Jeżeli współmałżonek i dziecko przyjadą z Tobą do Norwegii i współmałżonek podejmie tam pracę, stanie się on członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden) i zdobędzie uprawnienia do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeżeli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. Warunkiem tego jest, że współmałżonek i dziecko posiadają obywatelstwo kraju należącego do EOG. Jeżeli pobyt w Norwegii przekroczy 12 miesięcy, współmałżonek otrzyma uprawnienia do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeżeli nie podejmie pracy w Norwegii. Jeżeli równocześnie otrzymujesz świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ z kraju rodzinnego – wypłata równać się będzie różnicy między świadczeniem norweskim, a świadczeniem kraju rodzinnego.
 
Kto może wnioskować o zasiłek rodzinny?
 
Wnioskodawcą zawsze jest osoba pracująca w Norwegii. Najczęściej jest to ojciec dziecka. Warunkiem jest by dziecko było na stałe zameldowane z wnioskodawcą w Polsce lub w Norwegii.
 
Jak długo trzeba pracować w Norwegii by mieć prawo do zasiłku rodzinnego?
 
Możesz składać wniosek jeśli pracujesz w Norwegii nieprzerwanie od co najmniej pół roku lub jeśli w ciągu ostatnich trzech lat pracowałeś w Norwegii nieprzerwanie przez co najmniej pół roku.
 
Do ilu lat wstecz można wnioskować o norweski zasiłek rodzinny?
 
Do 3 lat wstecz.
 
Jaka jest kwota zasiłku rodzinnego i w jakim terminie jest wypłacana?
 
Wysokość zasiłku to 970 NOK/mies. wypłacane z końcem każdego miesiąca.
Jeśli samotnie wychowujesz dzieci, możesz starać się o rozszerzony zasiłek rodzinny. W przypadku jego przyznania otrzymasz dodatkowe 970 NOK/miesięcznie. Musisz jednak dostarczyć dokumenty, które potwierdzą samotne wychowywanie dziecka. Może to być zaświadczenie o rozwodzie lub separacji, akt zgonu drugiego rodzica lub inny dokument, który potwierdzi deklarowany przez Ciebie stan rzeczy.
 
Na jaki okres przyznawany jest zasiłek rodzinny?
 
Zasiłek rodzinny może być wypłacany najwcześniej od miesiąca po urodzeniu się dziecka do maksymalnie ostatniego miesiąca przed 18-stymi urodzinami dziecka.
 
Jaki jest czas oczekiwania na decyzję?
 
Termin oczekiwania na decyzje to ok. 6-12 miesięcy.
 
Co to jest rozszerzony zasiłek rodzinny?
 
Jest to świadczenie przysługujące osobom samotnie wychowującym dzieci. Rozszerzony zasiłek rodzinny oznacza, że samotny rodzic otrzymuje 970 NOK na jedno dziecko więcej niż faktyczna liczba dzieci.

Warto wiedzieć:
- wnioskodawcą jest zawsze rodzic pracujący w Norwegii;
- jeśli rodzice dziecka są po rozwodzie, ojciec dziecka pracuje w Norwegii, a matka w Polsce wychowuje dziecko to ojciec może wnioskować o rodzinne na to dziecko tylko pod warunkiem, że jest na stałe zameldowany wspólnie z dzieckiem (w Polsce lub Norwegii). Natomiast matka nie ma prawa w takim wypadku do wnioskowania o rodzinne;
- jeśli rodzice dziecka są po rozwodzie, a opieka nad dzieckiem została przyznana ojcu to musi on przedstawić decyzję sądu to potwierdzającą np. decyzję rozwodową (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski) oraz musi wskazać osobę, która zajmuje się dzieckiem podczas jego pobytu w Norwegii. Należy tą sytuację dokładnie opisać, gdyż trzeba to później we wniosku szczegółowo zaistniałą sytuację przedstawić;
- jeśli rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim, ale dziecko jest na stałe zameldowane z rodzicem pracującym w Norwegii, to rodzic ten może wnioskować o zasiłek rodzinny;
- jeśli rodzice są małżeństwem, ale nie mają wszyscy wspólnego meldunku, np. matka z dzieckiem jest zameldowana gdzie indziej niż ojciec pracujący w Norwegii, to dopóki ojciec nie ma meldunku stałego z dzieckiem to nie może wnioskować o zasiłek rodzinny;
- zasiłek przyznawany jest niezależnie czy dziecko się uczy i czy zarabia;
- jeśli pobierasz zasiłek rodzinny i wychowawczy w Polsce to norweskie rodzinne zostanie pomniejszone o kwotę świadczeń w Polsce;
- jeśli jesteś marynarzem to masz prawo do zasiłku rodzinnego, chyba że jesteś zatrudniony na statkach zarejestrowanych w NIS (Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków) to podlegasz pod polskie ustawodawstwo i nie masz prawa do norweskiego zasiłku rodzinnego;
 
Warto pamiętać, że po otrzymaniu pełnej dokumentacji norweski NAV (instytucja wypłacająca świadczenia rodzinne) na własną rękę weryfikuje wszelkie informacje dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych przez rodziców dziecka w Polsce. Dlatego pamiętaj by podawać tylko prawdziwe informacje.
 
Informacje na temat norweskiego zasiłku opiekuńczego
 
Zasiłek opiekuńczy (zwany także zasiłkiem dodatkowym), jest dodatkową formą wsparcia finansowego dla rodziny posiadającej małe dzieci (od 1 do 2 roku życia, a dokładniej od 13 do 23 miesiąca życia), które są z matką w domu bądź uczęszczają do prywatnego żłobka. Zasiłek opiekuńczy może być pobierany równocześnie z zasiłkiem rodzinnym.
Zasadnicza różnica (w porównaniu do zasiłku rodzinnego) w możliwości złożenia wniosku jest taka, że starając się o zasiłek opiekuńczy koniecznie trzeba pracować na terenie Norwegii nieprzerwanie od co najmniej pół roku. Najszybciej można złożyć wniosek w 12 miesiącu życia dziecka. O zasiłek ten można starać się maksymalnie do 3 miesięcy wstecz. Kwota zasiłku opiekuńczego do 7500 NOK/mies. wypłacane pod koniec każdego miesiąca. Pozostałe informacje takie jak w przypadku zasiłku rodzinnego.
 
Krok po kroku
 
1. Zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia. Można je pobrać również klikając na przycisk poniżej "Dokumenty do pobrania" lub uzyskać w jednym z ponad 60 punktów obsługi w całej Polsce!
2. Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z wypełnioną ankietą, dołączoną kopią karty podatkowej i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
3. Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika
 
Gotowe! Całą resztą zajmujemy się my dokładając wszelkich starań aby rozliczenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.
Oczekuj na korespondencję z Norwegii – w przeciwieństwie do konkurencji podajemy adresy korespondencyjne naszych klientów, aby mogli mieć wgląd w przebieg rozliczenia!
 

 

 
Zasiłek rodzinny (Kinderbijslag) w Belgii
 
Zasiłek rodzinny jest finansowym wsparciem przeznaczonym na wychowanie dziecka i zapewnienie mu stabilizacji. Świadczenie to jest wypłacane jednemu z rodziców lub opiekunów (najczęściej matce). O zasiłek rodzinny można starać się z chwilą podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Belgii.
Osoby, które pracują już jakiś czas na terenie Belgii, a nie wnioskowały jeszcze o zasiłek rodzinny, mogą to zrobić w każdej chwili. Zasiłek zostanie przyznany i wyrównany maksymalnie do 5 lat wstecz, od chwili podjęcia pracy na terenie Belgii.
 
Prawo do świadczenia rodzinnego
 
Osoby posiadające w Belgii status pracownika lub uprawnionego do pobrania jednego z zasiłków pracowniczych (bezrobotnego, chorobowego, emerytalnego lub inwalidzkiego) lub też prowadzą własną działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Belgii, niezależnie od narodowości, mają prawo do belgijskiego świadczenia rodzinnego.
 
Warunek:
Aby podlegać systemowi zabezpieczenia społecznego w Belgii, trzeba być zatrudnionym w tym kraju lub posiadać inny z wyżej wymienionych statusów uzyskany na podstawie wcześniejszego zatrudnienia w Belgii oraz mieć odprowadzane w tym kraju składki na ubezpieczenie społeczne ( osoby oddelegowane do pracy w Belgii oraz pracownicy sezonowi nie mają prawa do zasiłku rodzinnego w tym kraju).
 
Według Rozporządzenia Europejskiego rodzice dzieci mieszkających w innym niż Belgia kraju Unii Europejskiej, również mają prawo do zasiłku rodzinnego, jeśli spełnione są wszystkie inne warunki.
Jeśli przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego w innym kraju europejskim, to belgijski zasiłek rodzinny jest jedynie uzupełnieniem zasiłku zagranicznego. To znaczy, że w takiej sytuacji belgijski fundusz zasiłków rodzinnych wypłaca różnicę między zasiłkiem belgijskim a zagranicznym.
 
Osoby uprawnione do świadczenia rodzinnego
 
Co do zasady o zasiłek rodzinny występuje ojciec. Jeśli ojciec nie pracuje (na minimum pół etatu), wtedy o zasiłek rodzinny występuje matka. Okres choroby (z prawem do zasiłku chorobowego czy renty inwalidzkiej), okres bezrobocia (z prawem do zasiłku dla bezrobotnych) traktuje się jako okresy zatrudnienia.
Jeśli jedno z rodziców ma status pracownika pracującego na minimum pół etatu, a drugi rodzic ma status osoby prowadzącej działalność gospodarczą, to o zasiłek rodzinny występuje osoba ze statusem pracownika.
Jeżeli oboje rodzice mają status pracownika i pracują na minimum pół etatu, to o zasiłek rodzinny wnioskuje ojciec dziecka. Osoba nie będąca biologicznym rodzicem dziecka, ale pozostająca w związku z ojcem/matką dziecka, także ma prawo do zasiłku rodzinnego pod następującymi warunkami:
• mieszka pod jednym dachem z dzieckiem partnera/współmałżonka (wspólne zameldowanie)
• posiada jeden z wcześniej wymienionych statusów
•żaden z członków rodziny dziecka mających pierwszeństwo do ubiegania się o zasiłek rodzinny i mieszkających pod jednym dachem z dzieckiem lub pod innym adresem nie może ubiegać się o zasiłek rodzinny.
 
Do kiedy mogę otrzymywać zasiłek rodzinny?
 
• Do 18. roku życia dziecka. Prawo do tych świadczeń wygasa 31 sierpnia w roku, w którym dziecko kończy 18 lat.
• Do 21. roku życia dziecka niepełnosprawnego. Niepełnosprawne dziecko, z uznanym stopniem upośledzenia (minimum 66% - zgodnie z belgijskimi wytycznymi), ma prawo do zasiłku rodzinnego aż do momentu osiągnięcia wieku 21 lat. Niepełnosprawne dziecko może również pracować, zachowując prawo do zasiłku rodzinnego do 21. roku życia.
• Do 25. roku życia dziecka, które się uczy. Dzieci pomiędzy 18. a 25. rokiem życia, które uczą się w trybie dziennym, pod pewnymi warunkami zachowują prawo do zasiłku rodzinnego. Fundusz, wypłacający zasiłki dokładnie weryfikuje, do jakiej szkoły uczęszcza dziecko, w jakim trybie się uczy i ile zarabia.
 
Kwoty zasiłku rodzinnego
 
Podstawowe kwoty obowiązujące od 1 czerwca 2016:
• pierwsze dziecko - 92 €*
• drugie dziecko - 170 €
• trzecie i każde następne dziecko - 254 €
*84,43 euro na pierwsze dziecko osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Zasiłek jest podwyższany o dodatek wiekowy z chwilą ukończenia przez dziecko 6, 12 i 18 lat. Co roku w sierpniu wraz z zasiłkiem rodzinnym za miesiąc lipiec jest wypłacana premia szkolna. W niektórych sytuacjach zasiłek rodzinny może być podwyższony jeśli spełnione są określone warunki. Chodzi tu m.in. o zasiłek na dzieci niepełnosprawne, półsieroty i sieroty, na dzieci niepełnosprawnych rodziców, rodziców przebywających na zasiłku dla bezrobotnych (dłużej niż 6 miesięcy), na dzieci emerytów oraz osób samotnie wychowujących dzieci.
 
Wypłata świadczenia
 
Zgodnie z belgijskim prawem zasiłek rodzinny jest wypłacany matce dziecka. W przypadku kiedy dziecko jest pod faktyczną opieka innej osoby, ta właśnie osoba otrzymuje świadczenia. Wypłata tych świadczeń odbywa się na rachunek bankowy opiekuna (matki) lub za pośrednictwem czeku imiennego.
 
Zasiłek rodzinny na dziecko nie przebywające w Belgii
 
Jeśli dziecko przebywaj w innym kraju europejskim, osoba wnioskująca o zasiłek rodzinny otrzyma z belgijskiego funduszu zasiłków rodzinnych formularze typu E (E-401, E-402, E-405, E-411...). Te formularze muszą zostać wypełnione przez instytucje kraju, w którym przebywa dziecko (urząd gminy, szkoła, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej).
W związku z tym należy mieć wyjaśnioną sytuację zasiłku rodzinnego w Polsce.
W tym celu (jeśli jeszcze to nie zostało zrobione) należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Instytucja ta wystawia decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce i tą właśnie decyzję należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny w Belgii w odpowiednim Kinderbijslagfounds. Od kwietnia 2016 roku dotyczy to również decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku wychowawczego 500+.
Nie martw się! Jeśli będzie Ci się należeć rodzinne w Polsce to Belgowie wypłacą Kinderbijslag (pod warunkiem, że się należy), z tym, że pomniejszony o kwotę polskiego zasiłku rodzinnego i wychowawczego.
 
Czas oczekiwania Kinderbijslag
 
Nie można określić jednoznacznie ile czasu będzie trzeba oczekiwać na wypłatę zasiłku. Jest to spowodowane przede wszystkim przepływem informacji między Kinderbijslagfonds, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Polsce (dotyczy dzieci mieszkających w Polsce) oraz licznymi zapytaniami i ankietami ze strony Belgii. Należy się liczyć z tym, że trwa to szacunkowo około kilku miesięcy.
 
Krok po kroku
 
1. Zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia. Można je pobrać również klikając na przycisk poniżej "Dokumenty do pobrania" lub uzyskać w jednym z ponad 60 punktów obsługi w całej Polsce!
2. Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z wypełnioną ankietą, dołączoną kopią karty podatkowej i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
3. Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika lub zaznacz na ankiecie opcję płatności po rozliczeniu (szczegóły w cenniku usług).
 
Gotowe! Całą resztą zajmujemy się my dokładając wszelkich starań aby rozliczenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.
Oczekuj na korespondencję z Belgii – w przeciwieństwie do konkurencji podajemy adresy korespondencyjne naszych klientów, aby mogli mieć wgląd w przebieg rozliczenia!
 

 

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld
Niemiecki zasiłek rodzinny – Kindergeld wypłacany jest przez Familienkasse. Prawo do tego świadczenia ma każda osoba pracująca na terenie Niemiec, posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy (unbeschränkte Steuerpflicht) lub odprowadzone w Niemczech składki na ubezpieczenie, której dzieci mają mniej niż 25 lat i są na jej utrzymaniu (dzieci po 18 roku życia muszą nadal się uczyć). Wnioskodawca może ubiegać się o świadczenie na dziecko do pół roku wstecz, począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Świadczenie to jest przyznawane na dzieci mieszkające w Polsce jak i te przebywające w Niemczech. Zasiłek można także uzyskać na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, pod warunkiem, że należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Zazwyczaj wnioskodawcą jest osoba zajmująca się dziećmi, przebywająca z nimi i będąca wspólnie z nimi zameldowana. Natomiast prawo do rodzinnego powstaje kiedy drugi rodzic pracuje w Niemczech i tam odprowadza podatki.
W przypadku osób oddelegowanych do pracy na terenie Niemiec, będących w związku małżeńskim, wnioskodawcą jest osoba oddelegowana.
Nieograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy nabywa osoba która:

  • posiada meldunek w Niemczech (i jest w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np.    umową najmu, rachunkami za czynsz)
  • lub miejsce stałego pobytu przez co najmniej 183 dni (pół roku) i również jest w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np. umową najmu, rachunkami za czynsz
  • lub złożyła wniosek/prośbę o nadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego i został rozpatrzony pozytywnie. Wniosek/prośbę można złożyć jeśli co najmniej 90% dochodów z całego roku pochodzi z Niemiec lub jeśli dochód z Polski nie przekroczył kwoty ok. 4326 euro (co roku ta kwota ulega zmianie). Najlepiej złożyć go razem z deklaracją podatkową za dany rok podatkowy.
Obecnie Familienkasse w trakcie procesu przyznawania świadczenia żąda przedstawienia zaświadczenia o obowiązku podatkowym.
Kwestią ustalania obowiązku podatkowego i wystawiania odpowiednich zaświadczeń zajmuje się Finanzamt – niemiecki urząd skarbowy.
Osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym – beschränkte Steuerpflicht – nie mają prawa do Kindergeld, jeżeli ich składki odprowadzone są tylko w Polsce.
Wysokość świadczenia


W 2018:
194 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko
194 EUR miesięcznie na drugie dziecko
200 EUR miesięcznie na trzecie dziecko
225 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko
 
Od 01.07.2019:
204 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko
204 EUR miesięcznie na drugie dziecko
210 EUR miesięcznie na trzecie dziecko
235 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko
 
Obywatele polscy ubiegający się o zasiłek rodzinny w Niemczech w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka mieszka w Polsce podlegają nie tylko przepisom prawa niemieckiego lecz również przepisom prawa polskiego i unijnego. W związku z tym zanim Familienkasse wystawi decyzję w sprawie niemieckiego świadczenia rodzinnego – Kindergeld – żąda informacji na temat prawa do tego świadczenia w Polsce.

Niezbędne jest otrzymanie z Ośrodka Pomocy Społecznej decyzji lub zaświadczenia o prawie lub jego braku do pobierania świadczenia. W tym celu (jeśli jeszcze to nie zostało zrobione) należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w  Ośrodku Polityki Społeczne oraz zgłosić pracę małżonka na terenie Niemiec. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej lub Wojewoda wystawia decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce i tą właśnie decyzję (przetłumaczoną przysięgle na język niemiecki) należy złożyć wraz z wnioskiem o Kindergeld w odpowiedniej Familienkasse. Gdy klientowi należy się zasiłek rodzinny w Polsce lub gdy klient nie przedstawi decyzji w sprawie braku prawa do polskiego zasiłku, Familienkasse pomniejszony należne świadczenie z Niemiec o kwotę polskiego zasiłku rodzinnego.
UWAGA!
Zajmujemy się również załatwianiem Kindergeld osobom prowadzącym małą działalność - Gewerbe. Klient musi jednak odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech.
Krok po kroku
1. Zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia. Można je pobrać również klikając na przycisk poniżej "Dokumenty do pobrania" lub uzyskać w jednym z ponad 60 punktów obsługi w całej Polsce!
2. Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z wypełnioną ankietą, dołączoną kopią karty podatkowej i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
3. Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika lub zaznacz na ankiecie opcję płatności po rozliczeniu (szczegóły w cenniku usług).
Gotowe! Całą resztą zajmujemy się my dokładając wszelkich starań aby wnioskowanie o zasiłek było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.
Oczekuj na korespondencję z Niemiec – w przeciwieństwie do konkurencji podajemy adresy korespondencyjne naszych klientów, aby mogli mieć wgląd w przebieg sprawy!
 
Zasiłek na dziecko w Holandii
 
Instytucją która zajmuję się wypłacaniem rodzinnego to tzw. SVB (Sociale Verzekeringsbank), Prawo do zasiłku rodzinnego mają osoby zatrudnione w Holandii, których dzieci mieszkają w Polsce lub Holandii (dzieci do 18 roku życia) niezależnie od uzyskiwanych w Holandii dochodów. Kinderbijslag (zasiłek rodzinny) wypłacany jest aż do roku wstecz od momentu wpłynięcia dokumentów do SVB bądź od momentu rozpoczęcia pracy w Holandii.
 
Szacowane wysokości zasiłku rodzinnego od stycznia 2020 r.
 
Na dziecko do 5 roku życia – 221,49  € na kwartał
Na dziecko od 6 do 11 roku życia – 268,95 € na kwartał
Na dziecko od 12 roku życia – 316,41 € na kwartał
 
Należy pamiętać, że w trakcie prowadzenia sprawy (tj. załatwiania zasiłku rodzinnego) SVB (holenderski urząd zajmujący się świadczeniami socjalnymi) może przesłać do Państwa ankiety weryfikujące wcześniej podane dane. Każda ankieta z Holandii będzie miała określony termin odesłania do Holandii dlatego w momencie otrzymania dokumentów z Holandii bardzo prosimy o jak najszybszy kontakt z naszą Centralą w Opolu.
 
Jedną z często przesyłanych ankiet z SVB jest ta, w której zamieszczane jest m.in pytanie czy przeznaczają Państwo pieniądze na utrzymanie dzieci. Należy wówczas udowodnić, że klienci płacą na utrzymanie 1 dziecko co najmniej 433 € na kwartał.
 
Dla przykładu:
Jeśli posiadają Państwo 1 dziecko minimalna kwota przelana na utrzymanie dziecka to 433 € kwartalnie, w przypadku dwójki dzieci 866 € kwartalnie (433 € na jedno i 433 € na drugie).
Dlatego proszę zadbać w najbliższym czasie o taki przelew na konto żony. Może być równowartość w złotówkach czyli ok. 3700 PLN na 2 dzieci.
 
Decyzja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPSu)
Do prawidłowego załatwienia zasiłku rodzinnego z Holandii należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Polsce do ROPSu za każdy rok, za który się chce ubiegać o zasiłek z Holandii i na tej podstawie powinni Państwo dostać decyzję o przyznaniu rodzinnego lub odmowa przyznania tego zasiłku. Od kwietnia 2016 dotyczy to również decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku wychowawczego, tzw. „500+”.
 
Decyzje te potrzebne są przy zweryfikowaniu który kraj powinien wypłacić zasiłek jako pierwszy i w jakiej kwocie.
W terminie późniejszym w trakcie weryfikacji wniosku holenderski urząd kontaktuje się z odpowiednim ROPSem w celu uzyskania takich informacji i jeśli klienci nie mają złożonego wniosku, to będą najprawdopodobniej wzywani do uzupełnienia informacji i dokumentów.
Zazwyczaj wówczas cała procedura zasiłku z Holandii jest o wiele bardziej wydłużona.
Dodatkowo polskie instytucje nie wystawiają decyzji wstecznych, co również komplikuje sytuację.
Na Państwa prośbę możemy złożyć wniosek o holenderski zasiłek rodzinny bez decyzji z ROPSu, wówczas dostarczają Państwo zaświadczenie z OPSu z zaznaczeniem, w których okresach był pobierany zasiłek rodzinny.
 
Krok po kroku
 
1. Zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do złożenia wniosku. Można je pobrać również klikając na przycisk poniżej "Dokumenty do pobrania" lub uzyskać w jednym z ponad 60 punktów obsługi w całej Polsce!
2. Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z wypełnioną ankietą i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
3. Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika.
 
Gotowe! Całą resztą zajmujemy się my dokładając wszelkich starań aby wnioskowanie o zasiłek było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.

 

 

Logowanie