Strona główna 9 Austria 9 Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie

sty 27, 2023

Osoby zarabiające za granicą najczęściej pytają o podwójne opodatkowanie. Ilość Polaków pracujących za granicą Polski w innym kraju UE wzrasta obecnie z roku na rok. Sprzyja temu rosnąca inflacja i z tym związane rosnące koszty życia w Polsce.

Nic więc dziwnego, że nasi rodacy wyjeżdżają do pracy do krajów w których mogą uzyskać znacznie większe wynagrodzenie za swoją pracę niż w Polsce.

Rezydenci podatkowi Polski uzyskując dochody za granicą narażają się jednak na ewentualne ich podwójne opodatkowanie. Czy więc praca za granicą faktycznie jest rentowna?

Podwójne opodatkowanie dochodów w Polsce

Podwójne opodatkowanie: Praca za granicą a podatek dochodowy

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą wprowadzono mechanizmy mające przeciwdziałać temu. Są liczne międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz odpowiednie przepisy krajowe mające regulować opodatkowanie zagranicznych dochodów w Polsce. Polski ustawodawca wdrożył ustawę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją – metoda, w której opodatkowaniu podlega wyłącznie dochód uzyskany w kraju zamieszkania. Dochód uzyskany za granicą jest opodatkowany tylko za granicą. Jednak wysokość dochodów uzyskanych za granicą wpływa na stawkę podatkową obowiązującą w kraju zamieszkania.

Metodę tą stosuje się np. w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z Niemcami, Francją czy Czechami.

Metoda proporcjonalnego odliczenia w podatku dochodowym

Proporcjonalne odliczenie – metoda ta pozwala na zaliczenie podatku zagranicznego na poczet podatku zapłaconego w kraju rezydencji. Metoda stosowana jest m.in. w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z Austrią, Holandią, Norwegią czy Stanami Zjednoczonymi.

Metodę proporcjonalnego odliczenia stosuje się wtedy, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a krajem, w którym zarabia się pieniądze, nie zawiera postanowienia o stosowaniu progresywnej metody zwolnienia lub umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem w ogóle nie została zawarta.

Metody rozliczenia - unikanie podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją – jak obliczyć podatek?

Stosując metodę wy łączenia należy kolejno wykonać następujące kroki:

  1. Ustalamy dochody uzyskane w Polsce oraz dochody osiągnięte za granicą. Sumujemy te dochody.
  2. Ustalamy od uzyskanej sumy dochodów polskich i zagranicznych podatek należny wg. skali podatkowej. Nie jest to jeszcze faktyczny podatek (stawka podatkowa) jaki będzie trzeba zapłacić od uzyskanych dochodów.
  3. Obliczony w ten sposób podatek dzielimy przez sumę dochodów polskich i zagranicznych, a później mnożymy przez 100. Uzyskany wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku. Wynik jest faktyczną stopą procentową podatku dochodowego.
  4. Uzyskaną w powyższym podpunkcie stopę procentową stosujemy do dochodu uzyskanego wyłącznie w Polsce, a wynik to podatek należny jaki musimy uregulować z polskim Urzędem Skarbowym.
Metoda unikania podwójnego opodatkowania a ulga dla młodych

Metoda unikania podwójnego opodatkowania a ulga dla młodych

Tak zwana ulga dla młodych to nic innego jak zwolnienie z podatku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 uzyskanych przez podatników do 26 roku życia. Reguluje to art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT z którego wynika również maksymalna wysokość nieopodatkowanej kwoty (kwota wolna- 85 828 zł). Regulacja ta weszła w życie 01 sierpnia 2019 roku.

W przypadku kiedy przychód osoby której dotyczy ulga dla młodych przekroczy wskazaną wyżej kwotę maksymalną do której nie powstaje podatek należny, opodatkowaniu podlega tylko nadwyżka zarobków. Co jednak w przypadku kiedy taka osoba pracowała również poza granicami Polski?

Biorąc pod uwagę treść wspomnianego powyżej art. 21 ust. 39 ustawy PIT, możemy stwierdzić, że przy obliczaniu kwoty podlegającej zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych nie uwzględnia się zagranicznych przychodów, które są w Polsce zwolnione od podatku. Przychody uzyskane za granicą, które będą rozliczane za pomocą metody wyłączenia z progresją, nie będą brane więc pod uwagę przy obliczaniu limitu zwolnienia.

Podwójne opodatkowanie pracy za granicą

Nieograniczony obowiązek podatkowy czy ograniczony obowiązek podatkowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy pracujący za granicą będący osobami fizycznymi mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Takie osoby nazywa się też rezydentami podatkowymi.

Podatnicy nie mający miejsca zamieszkania na w Polsce, to podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Podwójne opodatkowanie Polska a zagranica

Czym jest ulga abolicyjna w ujęciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Jeśli podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski, czyli jesteś polskim rezydentem podatkowym. Dodatkowo, uzyskujesz określone dochody zagraniczne, do których stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego wtedy korzystasz z tzw. ulgi abolicyjnej.

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono nowe przepisy ograniczające wysokość tej ulgi do wysokości maksymalnie 1360 zł. To oznacza, że polscy rezydenci podatkowi (z wyjątkiem marynarzy), zarabiający w krajach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się jest metodę proporcjonalnego odliczenia, zapłacą wyższe podatki, ponieważ obniżono maksymalną wysokość zasiłku.

TimeTax – specjaliści od rozliczania podatku

Od 2008 roku rozliczamy podatki zza granicy (Niemiec, Holandii, Austrii, Belgii, Anglii, Szwecji). Dla naszych klientów uzyskujemy także zasiłki rodzinne – z Niemiec oraz Holandii. Nie bez powodu często nasi pracownicy są jako specjaliści w podatku dochodowym (a nawet podwójnego opodatkowania).

Podwójne opodatkowanie - rozliczenie online

Rozliczenie online

Wdrożyliśmy najwygodniejszą formę rozliczenia zarobków – rozliczenie zdalne poprzez aplikację mobilną do rozliczenia podatku lub formularz umożliwiający przesłanie deklaracji . Klienci, o bardziej tradycyjnym podejściu mogą skorzystać z pomocy jednego z 70 Punktów Obsługi Klienta TimeTax. Zlokalizowanych na terenie całej Polski, których pracownicy pomagają w wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Rozliczenie podatku z Belgii w Polsce online także nie stanowi dla nas trudności – z dowolnego miejsca na świecie możesz przesłać do nas ankietę oraz niezbędne załączniki. My zajmiemy się opracowaniem deklaracji i przesłaniem kompletnych danych do urzędu.

Nasza aplikacja pozwala na śledzenie statusu sprawy, więc kiedy tylko zechcesz będziesz mógł sprawdzić jaki jest etap realizacji Twojego rozliczenia. Słowem – z nami masz zwrot podatku w kieszeni 😉

Podwójne opodatkowanie kalkulacja

Skąd brać informacje o podatku dochodowym

Dana osoba składająca deklarację podatkową w urzędzie skarbowym zobowiązana jest do wykazania całości swoich dochodów, niezależnie od kraju pochodzenia czy rodzaju pracy zarobkowej. W trakcie pracy dochody pomniejszane są o podatek dochodowy pobierany od osób fizycznych.

Nie zależy to od tytułu umowy czy kraju zatrudnienia. Wszyscy pracownicy, którzy uzyskują dochody niezależnie od kraju zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu.

Nasi klienci to osoby fizyczne, którym pomagamy w rozliczeniu przychodów osiąganych niezależnie od tego, gdzie

Życie za granicą, podatek dochodowy, stawki podatkowe (stawki podatku) te i jeszcze inne tematy poruszamy na naszym blogu. Nie ważne jakie jest Twoje aktualne miejsce zamieszkania na naszym blogu dot. podatków w poszczególnych krajach znajdziesz odpowiedź na większość swoich pytań ;).

Kalkulacja wyniku rozliczenia i umowa na usługę

Urząd zwraca często podatek zapłacony w czasie pracy, jednak nie zawsze jest to pełna kwota. Warto sprawdzić jaki rezultat rozliczenia nas czeka. Zanim podpiszesz umowę na usługę odpowiemy na pytanie “ile mogę uzyskać?”

To pytanie, które nurtuje większość naszych klientów. Więc z min. 95% dokładnością odpowiadamy na to pytanie jeszcze przed podpisaniem umowy. A jeśli o umowie mowa zawsze działamy na podstawie jednorazowej umowy. Brak u nas abonamentu na usługi związane z podatkiem – każde rozliczenie to odrębna umowa, a tym samym sprawa.

Nasi klienci doceniają proponowane opcje płatności – to nasi klienci określają czy chcą zapłacić „z góry” czy dopiero po momencie kiedy urząd zagraniczny zwróci podatek. Szczegóły te jasno określamy w naszej umowie.

Naszej usługi nie zamykamy po przesłaniu deklaracji

Realizacji usługi nie zamykamy po przesłaniu deklaracji, a dopiero po uzyskaniu zwrotu. Dzięki temu nasi Klienci mogą bezpłatnie zwracać się do nas o weryfikację korespondencji z urzędu.

5/5 (1)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też