Strona główna 9 Anglia 9 Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna

sty 19, 2023

Osoby, które pracowały w kraju, do którego ma zastosowanie umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku, podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu mogą skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej przy rozliczeniu PIT w Polsce.

Odliczenie proporcjonalne podatku to jedna z metod zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zagranicznego dochodu.

Od roku rozliczeniowego 2021 wysokość ulgi abolicyjnej jest ściśle określona i wynosi maksymalnie 1360 zł. Zmiana ta może generować niektórym podatnikom niemałe dopłaty do polskiej skarbówki.

dochody uzyskane za granicą a ograniczony obowiązek podatkowy

Podstawa prawna – ustawa o podatku dochodowym

Wszelkie podstawy prawne znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT) art. 13a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawy o ryczałcie).

Jaka jest różnica między metodą odliczenia proporcjonalnego a metodą wyłączenia z progresją?

W zależności od tego jaką umowę ma podpisany kraj, w którym dana osoba pracuje ma zastosowanie w obliczaniu podatku należnego w Polsce:

 • metoda proporcjonalnego odliczenia albo
 • wyłączenia z progresją.

Pracując za granicą nie opodatkowuje się w Polsce bezpośrednio dochodu uzyskanego w danym kraju. Używając metody wyłączenia z progresją dochód z zagranicy jest uwzględniany do obliczenia podatku należnego od dochodu uzyskanego w Polsce.

Dokładnie chodzi o ustalenie stopy procentowej od sumy dochodów i zastosowanie jej wyłącznie do dochodu uzyskanego w Polsce.

Jeśli podatnik pracujący za granicą nie osiąga dochodów w Polsce metoda proporcjonalnego odliczenia nie jest stosowana.

Jeśli ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego należy opodatkować w Polsce cały globalny dochód uzyskany przez podatnika. W następnej kolejności należy od tak ustalonego podatku odliczyć podatek odprowadzony za granicą. Od roku 2021 maksymalna kwota podatku zapłaconego za granicą jaki można odliczyć nie może przekroczyć 1360 zł.

Metoda ta ma również zastosowanie, gdy w Polsce nie osiągnięto żadnych dochodów i powoduje częste dopłaty podatku do polskiego urzędu skarbowego.

podatek zagraniczny a ulga abolicyjna

Jak zmieniła się wysokość ulgi abolicyjnej?

Od roku 2021 wysokość ulgi abolicyjnej jest określona limitem 1360 zł. W latach poprzednich limit ulgi nie był określony. Powodowało to znacznie mniejsze dopłaty do polskiego urzędu skarbowego.

Ulga abolicyjna – czy można jej uniknąć?

Zastanawiasz się jak ominąć ulgę abolicyjną? Wyższe opodatkowanie wynikające ze zmian w uldze abolicyjnej może stanowić kłopot. Rozwiązaniem może być zmiana rezydencji podatkowej. W tym przypadku warto wybrać kraj o niskiej stawce podatkowej lub wysokiej kwocie wolnej od podatku.

Mówi się o tym, że w obawie przed wyższymi podatkami, z naszego kraju wymeldowało się już blisko 250 tys. obywateli.

Nie jest to jednak pewne rozwiązanie. Od podatku od pracy za granicą nie uciekną rezydenci podatkowi, których bliscy wciąż mieszkają w Polsce. Fiskus daje czas osobom fizycznym na złożenie deklaracji do końca kwietnia każdego roku.

Podatnicy, którzy na stałe mieszkają w kraju (i np. tu zaciągają kredyty i pożyczki) jednak tylko sezonowo pracują za granicą mogą liczyć na ulgę abolicyjną. Jest to jedna z ulg podatkowych, stosowana w celu ograniczenia negatywnych skutków podwójnego opodatkowania.

Ulga abolicyjna – lista krajów

W jakich krajach obowiązuje ulga abolicyjna? Z ulgi podatkowej nie może skorzystać każdy polski rezydent podatkowy, który otrzymuje dochody za granicą.

Ważne jest, aby dane państwo podpisało z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidujące zwolnienie z progresją i odliczeniem proporcjonalnym.

Jeżeli Polska ma z danym krajem podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania metodą odliczenia proporcjonalnego lub w ogóle z danym krajem nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to w odniesieniu do dochodów uzyskanych w tych państwach stosuje się metodę odliczania proporcjonalnego

Kraje stosujące ulgę abolicyjną, dzielimy na dwie grupy: na te, które stosują metodę progresywną oraz te, które stosują odliczenia proporcjonalne

Metoda wyłączenia z progresją – jakie kraje?

 • Chiny,
 • Chorwacja,
 • Czechy – ulga abolicyjna nie obowiązuje, ponieważ dochody z tego kraju nie są opodatkowane;
 • Cypr,
 • Estonia,
 • Francja – rozliczenie dochodów z Francji wymaga złożenia zeznania rocznego do polskiego urzędu skarbowego, ponieważ dochód ten jest brany pod uwagę do ustalenia stopy procentowej;
 • Hiszpania, 
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Niemcy – ulga abolicyjna w Niemczech nie ma zastosowania. Przychody uzyskane z pracy w tym kraju podlegają rozliczeniu z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją;
 • Rumunia,
 • Szwajcaria – ulga abolicyjna w tym wypadku również nie obowiązuje. Podatnik musi wykazać dochód z zagranicy, jednak dochody te nie podlegają opodatkowaniu;
 • Szwecja – rozliczenie dochodów ze Szwecji będzie możliwe po złożeniu zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 z załącznikiem ZG;
 • Turcja,
 • Ukraina,
 • Włochy.

Lista krajów – metoda proporcjonalnego odliczenia

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku dochodowego odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie do dochodów zagranicznych.

W odniesieniu do jakich krajów zastosowanie ma metoda odliczenia proporcjonalnego?

 • Arabia Saudyjska,
 • Armenia,
 • Australia,
 • Austria – ulga abolicyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.,
 • Belgia – rozliczenie w ten sposób dochodów z Belgii możliwe jest od 1 stycznia 2021 r.,
 • Chile,
 • Dania,
 • Egipt,
 • Finlandia,
 • Gruzja,
 • Holandia
 • Indie,
 • Iran,
 • Irlandia – ulga abolicyjna w Irlandii obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., 
 • Izrael,
 • Japonia,
 • Kanada,
 • Katar,
 • Kazachstan,
 • Kirgistan,
 • Korea Południowa,
 • Litwa,
 • Macedonia,
 • Malezja,
 • Mołdawia,
 • Norwegia – ulga abolicyjna w Norwegii obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.,
 • Nowa Zelandia,
 • Portugalia,
 • Rosja,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Singapur,
 • Syria,
 • Tajwan,
 • Tadżykistan,
 • USA,
 • Uzbekistan,
 • Wielka Brytania – ulga abolicyjna w Wielkiej Brytanii obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., 
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Grecja.
Polscy rezydenci podatkowi osiągający określone dochody zagraniczne czy należy im się ulga abolicyjna

Kogo dotyczy ulga abolicyjna?

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga abolicyjna dotyczy osób, które mieszkają w Polsce i uzyskują dochody za granicą wynikające:

 • ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
 • z działalności wykonywanej osobiście,
  z poza rolniczej działalności gospodarczej
 • z praw majątkowych, w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi – do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego.

Co więcej, ulga abolicyjna dotyczy jedynie osób, które mogą stosować metody proporcjonalnego odliczenia (czyli odliczać podatek zapłacony za granicą od łącznej sumy dochodów polskich i zagranicznych).

Czy w takim razie można korzystać z ulgi abolicyjnej, gdy brak jest dochodów w Polsce?

Tak. Metoda ta ma również zastosowanie, gdy podatnik nie osiągnął żadnych dochodów w naszym kraju.

Czy ulga abolicyjna dotyczy również marynarzy?

Jak już zostało wspomniane, ulga ta dla marynarzy czy innych osób pracujących poza obszarem lądowym również jest stosowana. Z tą różnicą, że ulga abolicyjna dla marynarzy w 2022 roku nie obejmuje żadnych limitów.

opodatkowanie dochodów ulga abolicyjna dla marynarzy

Jak obliczyć ulgę abolicyjną

W celu obliczenia ulgi abolicyjnej powinieneś porównać kwotę podatku obliczonego według metody odliczenia proporcjonalnego z kwotą podatku, jaki musiałbyś zapłacić, gdyby do Twoich dochodów zagranicznych miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.

Ulga abolicyjna = kwota podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia – kwota podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją

Począwszy od rozliczenia za 2021 r. ulga abolicyjna jest limitowana. Wysokość dokonywanego przez ciebie odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1 360 zł, przy czym limit ten nie dotyczy dochodów (przychodów) osiąganych z następujących źródeł:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT,
 • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej),
 • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych)

– wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Warto wiedzieć

Nie możesz skorzystać z ulgi abolicyjnej, jeżeli uzyskałeś dochody w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. albo w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie zapłaciłeś za granicą podatku.

Przygotujemy Twój PIT 36 z ZG z Polski jak i przygotujemy deklarację do zagranicznego urzędu skarbowego.

TimeTax zwrot podatku z zagranicy

TimeTax – zwrot podatku od wynagrodzenia

Od 2006 roku rozliczamy podatki za pracę za granicą, także w Holandii. Ten czas zaowocował, doświadczeniem, które przekłada się na uśmiech na twarzach naszych klientów, który pojawia się po otwarciu koperty z decyzją podatkową.

W TimeTax uzyskamy dla Ciebie zwrot podatku z Niemiec, zwrot podatku z Holandii, ale także zwrot podatku z Belgii i kilku innych krajów. Wypełniając deklaracje podatkowe naszych klientów, uwzględniamy wszystkie czynniki, które pozwolą na uzyskanie zadowalającego Cię rezultatu rozliczenia.

Z nami zanim powierzysz nam formalności związane z odzyskaniem podatku możesz sprawdzić czy opłaca Ci się to, kliknij w bezpłatny kalkulator zwrot podatku z Holandii kalkulator zwrot podatku z Niemiec, kalkulator zwrot podatku z Belgii.

4.7/5 (12)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też