Strona główna 9 Niemcy 9 Minijob czyli zatrudnienie pracowników w niewielkim wymiarze godzin w Niemczech

Minijob czyli zatrudnienie pracowników w niewielkim wymiarze godzin w Niemczech

gru 13, 2022

Minijob to legalne zatrudnienie w niewielkim wymiarze godzin obejmujące zazwyczaj drobne prace z maksymalnym miesięcznym wynagrodzeniem w określonej wysokości. Oprócz miesięcznej pensji wskaźnikiem może być też liczba godzin pracy. Osoby pracujące w ramach Minijob mogą być obciążone pracą maksymalnie 70 dni w roku kalendarzowym. Wtedy chodzi o tak zwany krótkoterminowy Minijob.

Osoba pracująca na zasadzie Minijobu nie uzyskuje tak wysokich dochodów jak normalny pracownik, jest jednak zwolniona z obowiązku jakim jest płacenie składek na ubezpieczenie.

Czy pracodawca płaci ubezpieczenie społeczne? Kto nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne, czy ktoś kto pracuje zawodowo może przyjąć minijob. Zapraszamy do lektury

Ubezpieczenie społeczne a minijob

Ile wynosi maksymalne wynagrodzenie w ramach pracy typu Minijob?

Minijob to zatrudnienie korzystne również dla pracodawcy. Aktualnie wykonując pracę na zasadzie krótkoterminowego Minijob’u można zarobić maksymalnie 520 euro miesięcznej pensji, do października 2022 kwota ta wynosiła 450 euro miesięcznie. Stąd też tylko do października funkcjonowała inna nazwa Minijob w Niemczech tzw. 450 Euro-Job co można przetłumaczyć jako praca za 450 euro.

Wraz ze wzrostem od 1 października 2022 stawki płacy minimalnej do 12 euro za godzinę pracy, wzrósł również limit zarobków za Minijob oraz Midijob, czyli kolejno, za pracę w niewielkim i średnim wymiarze godzin.

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne na minijob

Czy wykonując tzw. Minijob w Niemczech pracownik korzysta z opłacanego ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego?

Minijob nie podlega obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenie jednak kiedy Minijob równocześnie jest wykonywany z innym zatrudnieniem wtedy powstaje obowiązek odprowadzania składek co jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca ma również możliwość opłacania zryczałtowanych składek. W ten sposób pracownicy otrzymują wynagrodzenie „brutto za netto”.

Zatrudnianie pracowników na minijob

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie emerytalne w ramach 450 euro job i midi job

Pracodawca odprowadza do zakładu ubezpieczeń społecznych 13% składkę na ubezpieczenie zdrowotne i 15% składkę na ubezpieczenie emerytalne. Oczywiście, jeśli chodzi o wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na zasadach Minijob,

Ubezpieczenie zdrowotne

Na podstawie opłacanego ubezpieczenia zdrowotnego powstaje prawo do korzystania z np. zabiegów rehabilitacyjnych lub leczenia w przypadku choroby własnej. Zaletą opłacania składek jest więc gwarancja otrzymania dodatkowych świadczeń.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Składka emerytalna

Osoba wykonująca pracę typu Minijob (450 euro job) sama ze swojej strony płaci 3,6% wynagrodzenia jako składkę na ubezpieczenie emerytalne. Pracownik taki może jednak odstąpić od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne. Rezygnacja z ubezpieczenia emerytalnego w takim przypadku wymaga pisemnego oświadczenia i spowoduje, że zatrudniony nie musi odprowadzać składek. Oświadczenie musi być podpisane przez pracownika i opatrzone datą.

Na podstawie pracy typu Minijob w Niemczech pracownik nie płaci żadnych składek na ubezpieczenie od utraty pracy. Nie ma tym samym prawa do żadnych świadczeń z tego tytułu. Za wyjątkiem osób będących zatrudnionych w ramach Midijob.

Zatrudnianie pracowników na minijob

Podsumowując kwestie składek

Podsumowując osoby pracujące na podstawie Minijob nie mają obowiązku odprowadzania składek socjalnych. Ponieważ w przypadku każdej minipracy (Minijob) obowiązuje zasada. Osoby wykonujące Minijob nie są zobowiązane do płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne i na wypadek utraty pracy. Od stycznia 2013 r. pracownicy wykonujący Minijob za 450 euro miesięcznie lub za 520 euro miesięcznie mogą wpłacać składki do ustawowego ubezpieczenia emerytalnego. Zaletą składowania jest nabywanie prawa do niskiej emerytury.

Wysokość składki pracownika zależy od tego jaki rodzaj pracy jest wykonywany i w jakim sektorze. Jeśli pracownik nie chce odprowadzać składki emerytalnej, może złożyć wniosek do swojego pracodawcy i zostać zwolniony z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne. Jest to możliwe nie tylko na początku, ale nawet w trakcie stosunku pracy.

Pracodawca w przeciwieństwie do pracownika w przypadku pracy za 450 euro lub 520 euro oprócz ubezpieczenia wypadkowego płaci zryczałtowaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie emerytalne pracownika. To, jak wysokie ostatecznie okażą się zryczałtowane składki na ubezpieczenie dla pracodawcy, zależy również od tego, czy minipraca (Minijob) jest wykonywana w sektorze komercyjnym, czy w prywatnym gospodarstwie domowym.

Czy od wynagrodzenia uzyskanego w ramach Minijob jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy?

W przypadku Minijob pracodawca ma możliwość odprowadzania ryczałtowej zaliczki w wysokości 2%. Oprócz podatku dochodowego, 2 proc. obejmuje jeśli dotyczy również zryczałtowany podatek kościelny i dopłatę solidarnościową (tzw. „jednolity podatek ryczałtowy”).,

Alternatywnym rozwiązaniem jest odprowadzanie zaliczki na podatek na podstawie klasy podatkowej podatnika. Klasa podatkowa nadawana jest na podstawie indywidualnych cech podatnika. Klasa podatkowa osoby zatrudnionej tylko w formie Minijob (450 euro job) to klasa 1-5. Jeśli podatnik ma zaś przyznaną klasę 1-4 wtedy do granicy dochodu 520 euro nie przypada żaden podatek.

Jeżeli zaś podatek ryczałtowy nie wchodzi w grę z powodu braku odprowadzania ryczałtowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, pracodawca może opodatkować podatek z tytułu stosunku pracy przy wynagrodzeniu nieprzekraczającym 520 euro miesięcznie uwzględniając opodatkowanie wynikające ze stawki ryczałtowej 20%. Dodatek solidarnościowy i podatek kościelny są wtedy doliczane.

mini a midijob

Czym jest Midijob?

Rodzaj pracy podjętej w formie Midijob nazywa się też zatrudnieniem przejściowym lub zatrudnieniem w strefie przejściowej. Midijob czyli zatrudnienie w średnim wymiarze godzin obejmuje stosunki pracy z zarobkami przekraczającymi miesięczne wynagrodzenie w wysokości 520 euro jednak mieszczące się w przedziale od 520 do 1600 euro. Pracownicy zatrudnieni w formie Midijob należą do osób o niskich dochodach, jednak w pełni podlegają obowiązkowi opłacania składek ubezpieczeniowych.

Jedynym wyróżnikiem Midijob jako formy zatrudnienia jest zakres zarobków od 520 euro do 1600 euro. Czas trwania zatrudnienia i godziny pracy w ciągu dnia lub tygodnia nie mają znaczenia. Oczywiście ustawowa płaca minimalna dotyczy również pracowników na stanowiskach Midijob.

Prawo pracy w Niemczech w stosunku do Minijob i Midijob

Osoby zatrudnione by wykonywać dane czynności w niepełnym wymiarze godzin nie mogą być dyskryminowani w stosunku do osób zatrudnionych w pełnym wymiarze i podlegają tym samym regulacjom prawnym. Wszelkie przepisy prawa pracy w Niemczech dotyczą więc wszystkich pracowników w Niemczech niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Normalny pracownik będzie więc traktowany tak samo jak pracownik na zasadach Minijob. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech muszą być zgłoszeni w odpowiednim urzędzie skarbowym, czego podstawą jest zazwyczaj numer identyfikacji podatkowej. Dodatkowo, pracownicy na mini job mają prawo zrezygnować i nie opłacać składek m.in na ubezpieczenie społeczne. W przypadku midijob opłacanie składek jest obowiązkowe.

możliwości opłacania obowiązkowych składek

Wypowiedzenie umowy i zwolnienie pracowników zatrudnionych na zasadach Minijob w Niemczech.

Przy rozwiązaniu umowy pracy Minijober musi ją standardowo wypowiedzieć pisemnie tak samo jak jego pracodawca w standardowych przypadkach. Aby pracownik zatrudniony na zasadach Minijob mógł zostać zwolniony w trybie natychmiastowego lub nadzwyczajnego rozwiązania umowy przez pracodawcę konieczne jest posiadanie ważnego powodu zwolnienia. Powody należy przedstawić pracownikowi na piśmie wraz z datą wejścia w życie wypowiedzenia i uzasadnieniem. Pracownik zaś powinien potwierdzić otrzymanie takiego dokumentu.

Czy można rozwiązać stosunek pracy z winy pracownika

Kiedy pracownik popełni karygodny błąd w pracy lub zawini pracodawca musi dostarczyć mu wypowiedzenie maksymalnie do 2 tygodni od daty wydarzenia. Tylko w takim terminie istnieje możliwość zwolnienia natychmiastowego. Jeśli to zrobi, musi być w stanie udowodnić podstawę wypowiedzenia.

Następujące przyczyny mogą prowadzić do rozwiązania w trybie nadzwyczajnym:

 • mobbing w stosunku do współpracowników,
 • kradzież,
 • ujawnianie tajemnic służbowych,
 • korupcja,
 • nieusprawiedliwione absencje,
 • obrażanie i zniesławianie pracodawców.

Zanim dojdzie do zwolnienia pracownik powinien dostać najczęściej ostrzeżenie/upomnienie od osoby do tego uprawnionej, niekoniecznie musi być to sam pracodawca.

pracownicy podlegają odpowiednim ograniczeniom na minijob

Gdzie szukać ofert pracy typu Minijob?

Wiele przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie osób na zasadach Minijob. Osoby bezrobotne mogą szukać ofert pracy typu Minijob na specjalnych stronach internetowych z właśnie takimi anonsami typu www.minijob-anzeigen.de. Jobcenter również może posiadać oferty pracy dotyczące Minijob. Kiedy przeglądasz oferty pracy zwrócić uwagę na jakich warunkach zostaniesz zatrudniony oraz czy oferta dotyczy Minijob czy Midijob. Pracodawca zobowiązany jest, do wykonania zgłoszenia zatrudnienia osoby pracującej na podstawie Minijob do tzw. Minijob-Zentrale.

zwrot podatku z Niemiec a minijob

Podsumowanie

W ramach 450 euro job można podjąć pracę, nawet jeżeli pracuje się na pełen etat. Co istotne podlega się takim samym regulacjom prawnym jak przy pełnoetatowym zatrudnieniu. Pracownik zatrudniony jako minijober ma prawo nie opłacać składek na ubezpieczenia, także to na wypadek bezrobocia. W przypadku tej rezygnacji nie przysługują, żadne świadczenia, także te na wypadek bezrobocia. Z kolei pracując w ramach midijob pracownik podlega obowiązkowi opłacania składek. Wszystko to wynika z niemieckiego prawa, które zawiera regulację dotyczącego wynagrodzenia minimalnego także na minijob.

TimeTax

Posiadając pracę za granicą warto pamiętać o rozliczeniu podatku w przyszłości. Zadbać o zgromadzenie wszystkich dokumentów. Nawet jeżeli są to elektroniczne wersje (elektronicznej karty podatkowej w jego wyniku na konto podatnika wpłynąć może zwrot podatku. Kwotę zwrotu można oszacować przez kalkulator zwrot podatku z Niemiec. Przelew ten często zasila konto podatnika po tym jak stosunek pracy wygasł. Na jego wysokość nie wpływa sposób naliczania wynagrodzeń (za miesiąc/za godzinę pracy). Liczy się jednak to czy pracownik nie zapomniał opłacać podatków.

Rozliczenie w Niemczech

Istotną kwestią także jest fakt, że rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce jest obowiązkowe, a co za tym idzie, konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej, w czym pomożemy sporządzając dokument, przesyłając go do urzędu, a nawet wykonać rozliczenie w polskim urzędzie skarbowym PIT 36 ZG.

W TimeTax uzyskamy zwrot podatku z Niemiec, zwrot podatku z Holandii, zwrot podatku z Austrii, zwrot podatku ze Szwecji, zwrot podatku z Belgii.

4.8/5 (5)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

3 komentarze

 1. Avatar

  Poszukuję pracy jako pracownik fizyczny

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też