Strona główna 9 Anglia 9 Kara za nierozliczenie dochodów z zagranicy

Kara za nierozliczenie dochodów z zagranicy

gru 8, 2022

Każda osoba, wyjeżdżająca za granicę powinna zorientować się czy w danym kraju jest obowiązek rozliczenia się. Drugą ważną kwestią jest to, czy powinno się przed polskim urzędem skarbowym rozliczyć z dochodów z pracy w danym kraju. Czy grozi Ci kara za nierozliczenie dochodów z zagranicy?

kara za nie złożenie deklaracji podatkowej

Co daje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Przychody z pracy np. z Niemiec czy Austrii podlegają rozliczeniu w Polsce. Może zdarzyć się tak, że podatnik będzie zmuszony rozliczać się w dwóch krajach. W związku z tym, wiele państw zawarło umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy takie pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania dochodu – zarówno w państwie rezydencji jak i w państwie położenia źródła dochodu stosuje się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stosuje się dwie metody wyłączenia: metodę wyłączenia z progresją i metodę proporcjonalnego odliczenia. Na podstawie umów tych nie dochodzi do podwójnego opodatkowania tych samych dochodów.

Zasada zwolnienia z progresją zwalnia z opodatkowania w Polsce kwoty uzyskanej za granicą. Dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce, ale może wpływać na stopień skali podatkowej stosowanej do wynagrodzeń krajowych.

Zgodnie z artykułem ustawy o PIT o podatku dochodowym, jeżeli oprócz dochodu z Polski, podatnik osiągał również dochód z zagranicy, dochody te wpływałyby na ustalenie stopy procentowej.

jak liczyc podatek dochodowy

Jak liczyć podatek dochodowy?

Podatek określa się w następujący sposób: do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali 17% minus kwota zmniejszająca podatek, następnie ustalana jest stopa procentowa tego podatku.

Do tak obliczonej sumy dochodów, ustaloną w ten sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochody osiągnięte za granicą są opodatkowane w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku, który proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie .

Oprócz deklaracji podatkowej składanej za granicą, zarobek zagraniczny należy rozliczyć również w Polsce korzystając z dokumentu PIT36 ZG. W Polsce podatek ma obowiązek rozliczyć każda osoba, która pracowała w Polsce lub miała dochody z zagranicy.

Rezydent podatkowy

Kiedy jest się polskim rezydentem podatkowym?

Polskim rezydentem podatkowym są osoby, których ośrodkiem interesów życiowych jest Polska lub które przebywają na terytorium polski dłużej niż 183 dni w roku. Takie osoby podlegają w Polsce tak zwanemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Zasada obowiązkowego rozliczenia podatku w ramach pracy za granicą

Zasada, która określa obowiązek rozliczania podatku dochodowego, jest zawarta w ustawie o PIT. Według przepisu z tej ustawy, ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

To osoby, których pobyt w Polsce ma charakter czasowy. Dotyczy to także osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski. To właśnie rezydencja podatkowa decyduje o tym, w którym państwie podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy.

Ośrodek interesów życiowych

Ośrodek interesów życiowych podatnika

Ustalenie ośrodka interesów życiowych, którego położenie decyduje o tym, gdzie ma się rezydencję podatkową wymaga indywidualnej oceny, w którym faktycznie państwie jest centrum interesów osobistych.

Aby potwierdzić właściwość miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych należy zawnioskować o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej.

Certyfikat rezydencji to dokument stanowiący podstawę do przyjęcia, że wszystkie dochody danej osoby podlegają opodatkowaniu w tym, a nie w innym państwie

Osoby fizyczne mieszkające w Polsce, a więc rezydenci polscy mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe od całości swoich dochodów, bez względu na to, gdzie było miejsce uzyskiwania przychodów.

Nierozliczenie się przed polskim urzędem skarbowym może skutkować naliczeniem kary pieniężnej. Deklaracje podatkową należy złożyć do urzędu skarbowego w Polsce do końca kwietnia.

Rezydent podatkowy

Kara za nierozliczenie

Podatnik, który nie złoży w terminie w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej oraz nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Stawka dzienna podatku

Wysokość stawki dziennej uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jego 400-krotności.

Kara za nierozliczenie dochodów z zagranicy

Zaległość podatkowa

Każda osoba, która nie rozliczyła się z dochodów z pracy wykonywanej za granicą w Polsce, a ma tu miejsce zamieszkania, musi się liczyć z wystąpieniem konsekwencji. Nieuiszczona kwota podatku należnego w Polsce z tytułu osiągnięcia dochodów zagranicznych będzie stanowić zaległość podatkową.

Pojęciem tym określa się podatek niezapłacony w terminie. Od zaległości podatkowej naliczane są odsetki za zwłokę. Stawka odsetek wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Niewykazanie, mimo obowiązku, dochodów zagranicznych dla celów zapłaty podatku w Polsce może wiązać się z konsekwencjami dla podatnika.

Przy rozliczaniu się z zagranicznym urzędem skarbowym z reguły występuje prawo do zwrotu nadpłaty podatku. Podatnicy korzystają tam z wielu ulg podatkowych lub kwot wolnych. Wnioski o zwrot nadpłaconego podatku za granicą należy składać w formie wymaganej przez dany kraj. Szczegóły dot. rozliczeń zdradzamy na stronie TimeTax.pl

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej

Jednym z najczęściej wybieranych krajów w celu emigracji zarobkowej są Niemcy. Wybierając ten kraj warto wiedzieć, kto ma tam obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Osoby, które mają nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli przebywają tam powyżej 183 dni, muszą złożyć deklaracje podatkową.

Kara za nierozliczenie dochodów z zagranicy niemcy

Rozliczenie podatku Niemcy

Dodatkowo osoby, które: maja nadany Steuernummer (nr podatkowy), mają trzecią lub szósta klasę podatkową, pobierały świadczenia, rentę w Niemczech lub prowadziły działalność gospodarczą podlegają obowiązku składania zeznania podatkowego.

Osoby, które spoza Niemiec osiągnęły dochód ponad 410 € podlegają obowiązkowi podatkowemu. W Niemczech w rocznej deklaracji podatkowej należy wykazać dochód z zagranicy. Rozliczenie podatku z Niemiec należy złożyć do końca września do niemieckiego urzędu skarbowego.

Nie złożenie w terminie zeznania podatkowego może skutkować naliczeniem kar pieniężnych. Urząd może przyznać karę za każdy miesiąc opóźnienia nawet 25 €.

Kara za nierozliczenie dochodów z zagranicy holandia

Rozliczenie podatku Holandia

Następnym krajem, do którego często wyjeżdżają Polacy to Holandia. Wniosek o Zwrot podatku z Holandii do urzędu skarbowego Belastingdienst mogą złożyć wszystkie osoby legalnie pracujące w tym kraju.

Osoby pracujące na terenie Holandii i płacące tam podatek dochodowy powinny sprawdzić czy zobowiązane są do złożenia rozliczenia podatkowego w tym kraju. Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji jeśli spodziewa się zwrotu wyższego niż 14 EUR lub jeśli spodziewa się dopłaty do podatku dochodowego więcej niż 45 EUR. [Edit]Dla lat 2023 i późniejszych kwoty te zastąpiono odpowiednio 17 Euro oraz 51 Euro. Niedopełnienie obowiązku rozliczenia w terminie będzie skutkowało nałożeniem kary w wysokości € 385 - € 5 514.

Aby w łatwy sposób obliczyć szacunkowy wynik rozliczenia skorzystaj z profesjonalnych narzędzi. Kalkulator zwrot podatku z Holandii został specjalnie przygotowany właśnie w tym celu.

kara za nierozliczenie dochodów z Austrii?

Rozliczenie podatku Austria

Rozliczenie podatku z Austrii jest obowiązkowe dla osób, które posiadają status rezydenta. Są to osoby, których dochód uzyskany w Austrii wynosi 90% lub przepracowały w tym państwie 183 dni w roku kalendarzowym.

Z podatku powinny rozliczyć się także osoby, których roczny dochód przekroczył kwotę 11 tysięcy euro bądź miały kilku pracodawców. Czasami austriacki urząd skarbowy wzywa podatnika do rozliczenia dochodów osiąganych w tym kraju. Tutaj także w deklaracji podatkowej należy wykazać dochody pochodzące spoza granic Austrii.

Dodatkowo austriacki podatek dochodowy muszą wykazać także osoby, które

  • zarobiły powyżej 12 000 €,
  • mają inne nieopodatkowane dochody przekraczające 730 €,
  • pobierają świadczenia lub są rencistami.

Austria z Polską ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z dokonaniem odliczenia proporcjonalnego. Tak jak wcześniej było wspominane metoda odliczenia proporcjonalnego polega na opodatkowaniu w Polsce całego dochodu osiągniętego przez podatnika (tego w Polsce plus tego za granicą) po odpowiednich przeliczeniach.

rozliczenie podatku w Polsce

Rozliczenie podatku w Polsce

W zeznaniu składanym w Polsce uwzględnia się zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i dochody zagraniczne. Wylicza się wtedy podatek według polskiej skali podatkowej od łącznych dochodów.

Tak obliczony podatek pomniejsza się o podatek zapłacony za granicą. Przy stosowaniu odliczenia proporcjonalnego dopuszczalne jest korzystanie z ulgi abolicyjnej, która w roku 2021 uległa modyfikacji.

Podsumowanie

Podsumowując, polski rezydent podatkowy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej przed polskim fiskusem niezależnie od tego czy w Polsce osiąga dochód czy też z zagranicy. Oznacza to także, że obowiązek wykazania zarobków uzyskiwanych z zagranicy ma każda osoba pracująca poza krajem.

4.7/5 (44)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też